Sociologie jako věda a vědecká disciplína

25. 5. 2019

Sociologie jako věda prošla cestou formace a nakonec vznikla s příchodem pozitivistických pojmů vysvětlujících společenský vývoj pomocí metodologických technik rozvíjených především přírodními vědami - geografií, biologií, matematikou a dokonce i fyzikou. S takovou vědeckou pozicí lze souhlasit či nikoliv, avšak ani v rámci tohoto pohledu se společnost objevila jako samostatná, objektivně existující realita. A v této skutečnosti existují oddělené fragmenty, vlastnosti, které je třeba studovat - skupiny, sociální vztahy, instituce apod. Ukázalo se tedy, že v teoretickém a empirickém pojetí se objekty a předměty studia odlišují. Sociologie jako věda se stala plnohodnotnou částí vědeckého poznání.

Sociologie jako věda

Teorie a praxe

Možná se zřídkakdy setkáte s člověkem, který neslyšel slova jako "průzkum", "data výzkumu", "veřejná mínění". Sociologie jako věda se objevuje v obrazu aplikované disciplíny, jejíž úkoly zahrnují určení "bolestivých bodů" společnosti a také navrhování způsobů, jak překonat zjištěné problémy. Zčásti je to tak, když mluvíme o aplikované sociologii. Současně existuje čistě teoretická, akademická oblasti činnosti této vědě. Teoretici sociologů se dnes zabývají především vývojem teoretických "modelových" myšlenek o společnosti. Čas globálních konceptů, jako je pozitivismus, strukturalismus, marxismus, pravděpodobně uplynul. Směry vývoje zůstaly a v těchto sémantických rámcích jsou již zjištěné skutečnosti shromážděny, shrnuty a teoretizovány.

sociologie vědění

Sociologie znalostí

Autor tohoto termínu je německý sociolog a myslitel Max Scheler. Zpočátku se sociologie znalostí vyvíjela jako pokus o vědecké, zejména sociální a politické chápání vědy v tehdejší německé společnosti (20. let minulého století). Později byla umístěna do anglo-amerického intelektuálního rámce, ale přesto byla silně ovlivněna filozofií. To ale také vysvětluje. Studium vědecké činnosti, způsoby myšlení a dokonce intelektuální situace převažující v určitém historickém okamžiku vyžadovaly přítomnost jak filozofických, tak sociologických zavazadel. Teoretické studie (T. Kuhn a další) byly spíše kulturologickou esejí, než přísně vědecký výzkum.

Sociologie organizací

Sociologie organizací

Organizace jsou složité sociální mechanismus spojení, osobní a kolektivní zájmy, rozhodovací systémy. Proto není překvapující, že sociologie jako věda dnes studuje různé typy organizací, nabízí různé metody pro formování optimální organizační struktury. Nejznámější z nich je škola lidských vztahů, inovativní koncepce rozvoje organizace. Hlavním úkolem je debureaucratizace, která zvyšuje roli lidského faktoru ve struktuře organizační práce.