Zrušení poddanství v Rusku a jeho důsledky

11. 3. 2020

Předpoklady pro opuštění otroctví

nevolnictví v Rusku V polovině devatenáctého století bylo Rusko ve všech ohledech výrazně za evropskými státy, včetně sociálně-ekonomického rozvoje. To bylo z velké části důsledkem výstavby hospodářské činnosti na feudálním systému Sedláci nechtěli zůstat pracovníky v otroctví a běhali se masově od svých pánů. Krize se po skončení ještě zhoršila Krymská válka, v němž Rusko utrpělo katastrofické fiasko. Alexandr II., Který tehdy vládl, stejně jako mnoho členů liberální šlechty si dobře uvědomoval, že stát potřebuje reformu, z nichž první by měl být zrušení poddanství. Navíc toto dobrovolné rozhodnutí bránilo vážným protestům a nepokojům, což se zdálo prostě nevyhnutelné. Navíc v průběhu několika let, od roku 1855, dostal císař od svých poradců 63 příspěvků s návrhy na relativitu zrušení spojenecké práce.

Reformní příprava

Zrušení poddanství Cvičení začíná poddanství v Rusku, tak to jen vzít a okamžitě zrušit, císař neměl žádnou příležitost. V této souvislosti vytvořil Alexander II zvláštní provinční výbory, které se v letech 1857-1858 podílely na přípravě návrhů nařízení o rolnické reformě. Jejich členové byli výlučně šlechtici se vzděláním a progresivními ekonomickými názory. Projekty byly později zaslány redakčním komisím, které měly za úkol studovat je, měnit a doplnit jednu finální verzi. Je třeba poznamenat, že taková myšlenka, stejně jako zrušení poddanství, se většině vlastníků půdy a zástupců šlechty nelíbilo, v souvislosti s nimiž se snažili co nejvíce lobovat jejich zájmy a chránit osobní výsady. To zase nemůže reflektovat projekty selských reforem, které navrhly komise.

Manifest o zrušení poddanství

nevolnictví zrušeno Navzdory všemu, Alexander II uskutečnil svůj podnik a podepsal 19. února 1861 Manifest. Řekl, že pro rolníky, kteří byli stavěni v panstvích majitelů domů, stejně jako pro lidi na dvoře, bylo nevolnictví navždy zrušeno. Od této chvíle všichni obdrželi práva obyvatel bez venkovských oblastí. Ruští rolníci byli tedy obdařeni společnými občanskými právy, avšak ve srovnání s jinými společenskými vrstvami nebyli úplní. Zejména půda pronajímatelů byla převedena na plné vlastnictví, zatímco bývalí nevolníci byli povinni zaplatit výkupné za pozemky určené k jejich užívání. Mohli by to udělat jen tehdy, kdyby plnili své předchozí povinnosti. Náklady na pozemky, které byly převedeny na rolníky, byly státním pokladníkům plně proplaceny majitelům pozemků a rolníci po dobu 49 let museli tento dluh vrátit zemi. Protože pozemky nestačily, vesničané je pronajali a zaplatili za ně za práci. Zrušení poddanství si tak zachovalo závislost rolníků a neumožnilo jim úplné překonání feudálního systému.

Význam a důsledky

Dluhy vůči státu a majitelům pozemků i obrovské daně nadále zpomalovaly a omezovaly rozvoj ruského zemědělství, protože pro rolníky se změnilo v vážné jho. Přes to, zrušení poddanství přispělo k vytvoření pracovního trhu v zemi. To v budoucnu umožnilo urychlit rozvoj průmyslu a kapitalistických vztahů ve státě.