Trestní řízení: pořadí, zásady, typy

20. 3. 2019

Trestní proces je činnost příslušných státních orgánů zaměřených na vyšetřování a řešení trestných činů spáchaných s pomocí současného kodexu trestního řízení a dalších legislativních aktů. Toto soudní řízení by mělo chránit zájmy a práva občanů, kteří utrpěli zvěrstvy, jakož i ty, kteří byli bezdůvodně stíháni a odsouzeni. Trestní proces začíná zahájením sporu a končí výkonem trestu.

Koncepce

trestní řízení

Trestní řízení je profesionální činnost státních orgánů, jejímž cílem je chránit občany před trestnými zásahy jiných osob, jakož i vyšetřování a odhalování spáchaných zvěrstev, hledání pachatelů a ospravedlnění osob, které se nezapočítávají do trestného činu. Tento pojem zahrnuje práci všech orgánů činných v trestním řízení. Proces vyšetřování a řešení trestných činů se tudíž označuje také jako trestní řízení.

Tato činnost vymáhání práva začíná zahájením řízení a končí výkonem trestu. Trestní proces však může být dokončen ve fázi předběžného šetření. K tomu dochází v případech, kdy obviněný souhlasil s obětí, nebo pokud byl případ uzavřen kvůli nedostatku corpus delicti.

Etapy

trestního procesu

Činnosti vyšetřování a zveřejňování zvěrstev vždy začínají hlášením trestného činu, který je po zapsání povinnosti donucovacích orgánů zaznamenán pod určitým počtem. Poté se provede kontrola této skutečnosti a vyřeší se otázka zahájení případu. Za začátek trestního řízení se proto považuje informace nebo výroky o trestném činu spáchané donucovacími orgány.

Existují následující fáze trestního procesu:

- zahájení řízení (rozhodnutí je učiněno a podezřelý je informován);

- předběžné vyšetřování (prováděné vyšetřovatelem nebo vyšetřovatelem, který shromažďuje důkazy proti údajnému pachateli a vyšetřuje očité svědky);

- předání případu soudnímu orgánu (předběžné slyšení, soudní řízení a odsouzení);

- řízení ve vyšší instance (podání odvolání);

- výkon trestu; považována za poslední etapu procesu.

Po absolvování těchto fází však trestní řízení není zcela dokončeno a může být dokonce obnoveno kvůli nově objeveným okolnostem případu, které dříve nebyly známy. Také do jednoho roku po vstupu tohoto rozsudku v platnost lze podat kasační opravný prostředek v rozkazu o dozor. Fáze trestního procesu by proto měla být rozdělena do dvou skupin:

- základní (od zahájení řízení až po výkon trestu);

- výjimečné - kasační odvolání a přezkum případu v důsledku nově objevených okolností.

Členové

etapách trestního řízení

Patří sem osoby, které mají v trestním řízení jistá práva a povinnosti. V současné době existuje klasifikace účastníků soudního řízení, jehož základem je princip kontradiktorního řízení. Jsou rozděleny do následujících skupin:

1. S úřadem. Považuje daný případ za spravedlivý, sleduje průběh řízení a vytváří nezbytné podmínky, aby strany mohly plně vykonávat své procesní práva a povinnosti;

2. Účastníci stíhání. Patří sem:

- státního zástupce, který podporuje soudní stíhání v soudních řízeních a dohlíží na práci orgánů provádějících předběžné šetření;

- vyšetřovatel (procesní osoba zabývající se zpřístupněním zločinů);

- vedoucí tohoto orgánu a jeho zástupce (vedoucí vyšetřování);

- žadatele - procesní osoba podílející se na odhalení zvěrstva ve fázi předběžného šetření způsobem předepsaným CPC

- oběť - fyzická osoba, která utrpěla újmu trestným činem, může být také organizací nebo podnikem (v případě majetkové škody a obchodní pověst);

- soukromý žalobce je občan, který podává žádost soudnímu orgánu na základě trestního řádu (článek 318);

- občanský žalobce je osoba, která podala žalobu na náhradu majetkové škody, jestliže existuje důvod se domnívat, že byl způsoben zvěrstvím;

- Zástupci oběti, soukromého žalobce a žalobce jsou právníci, jakož i osoby, které v souladu se zákonem mohou vykonávat tyto funkce.

3 Účastníci trestního řízení v obhajobě :

- podezřelým je osoba, která byla zadržena na místě trestného činu nebo po dobu 48 hodin, jakož i osoba, proti které byl případ zahájen;

- Obviněný je osoba, která je za trestný čin úředně obviněná;

- žalovaný je údajným pachatelem trestného činu spáchaného na soudním jednání;

- Obhájce je profesionální právník a může být někým v řízení světového soudu;

- občanský žalovaný - osoba, jíž byla žádost podána náhrada škody údajně způsobil trestný čin;

- Zástupci (kteří mají toto právo podle zákona) nezletilých, kteří jsou podezřelí a obviněni ze zvěrstev, jsou rodiče a další osoby, jimž jsou tato práva poskytována podle zákona.

Existují i ​​další účastníci trestního procesu, kteří se o výsledek případu nezajímají a jsou určeni k tomu, aby pomohli spravedlnosti. Patří sem:

- překladatel - osoba, která mluví určitým jazykem nezbytným pro soudní řízení;

- odborník - má znalosti a odborné znalosti;

- svědek je osoba, která ví něco o okolnostech spáchaného činu;

- rozumí - osobě, která nemá zájem o výsledek celého procesu, kromě toho musí s podpisem potvrdit skutečnost vyšetřovacího opatření;

- odborník - odborník, který vlastní určité znalosti potřebné pro provedení soudního řízení.

Důkazy

Aby bylo možné řádně av souladu se zákonem vyřešit trestní věc, je nutné zajistit, aby byl trestný čin skutečně spáchán osobou, která je podezřelá. Vyžaduje to veškeré písemné a písemné důkazy, které obdrží výkonný činitel v souladu s platným trestním řádem. Také s pomocí dostupných informací by vyšetřovatel nebo vyšetřovatel měli obnovit celý obraz toho, co se stalo. A až poté můžete soudní spis zaslat.

Zde je třeba poznamenat, že důkazy v trestním procesu jsou informace obsažené ve svědectví účastníků řízení, protokoly vyšetřovacích akcí a další dokumenty. Na jejich základě je zřízeno složení zločinu a vina osoby, která se dopustila.

Důkazy v trestním procesu by měly mít následující vlastnosti:

- relevantnost je jednoznačným souvislostm mezi okolnostmi daného případu a známými informacemi;

- přípustnost - vhodnost důkazů z hlediska práva; záleží zde na cestě a způsobu, jakým jsou přijímány.

Všechny informace relevantní pro daný případ, ale získané v rozporu se zákonem, nemohou být použity jako podklad pro odsouzení ze strany soudního orgánu. Proto by měly být získány pouze provedením určitých vyšetřovacích akcí.

Důkazem v trestním řízení je tedy činnost příslušných státních orgánů a úředníků zaměřených na shromažďování, vyhodnocování a ověřování důkazů, které jsou prováděny pouze v mezích stanovených zákonem.

Základy soudního řízení

účastníkům trestního řízení

Zásady trestního řízení jsou základními pravidly, které odrážejí podstatu všech činností vyšetřování a odhalování spáchaných zvěrstev. Nemohou být porušováni žádným úředníkem zapojeným do soudního řízení. V trestním řádu se rozlišují tyto principy:

- zákonnost - je, že předběžné šetření a soudní řízení by se měly provádět pouze na základě norem platného trestního řádu;

- nedotknutelnost osoby - znamená, že nikdo nemůže být libovolně zbaven svobody;

- konkurenceschopnost stran - uvádí, že obhajoba a stíhání mohou bránit své postavení všemi prostředky, které nejsou zakázány zákonem; označuje také "konfrontaci" stran;

- nedotknutelnost domova - nikdo nemůže zasahovat do soukromého majetku bez zvláštního rozhodnutí soudu nebo v případech stanovených trestním řádem;

- tajemství korespondence a telefonických rozhovorů ; jejich porušení je nepřijatelné a je povoleno pouze na základě rozhodnutí soudního orgánu;

- presumpce neviny - znamená, že nikdo nemůže být považován za vineného spácháním zvěrstva až do okamžiku, kdy vstoupí v platnost odsouzení;

- respektování čest a důstojnosti jednotlivce - neumožňuje úředníkovi urážet údajného útočníka a způsobuje mu i jiné morální a fyzické utrpení;

- zajištění ochrany obviněného a podezřelého - znamená, že výslech a jakékoli jiné vyšetřovací opatření by mělo být prováděno pouze za účasti právníka, který je povinen poskytnout státu.

Zobrazení

Soudní řízení v Rusku se v průběhu let formovalo, důsledně procházelo určitými etapami jejich vývoje a začleňovalo zkušenosti i cizích zemí. V historii lidské společnosti jsou známy četné druhy trestních řízení, ale hlavními jsou:

- obžaloba - byla charakteristická pro společnost, která vlastnila otroky, zraněná osoba zde byla prokurátorem, pokračování soudního řízení záviselo na jeho vůli; důkazy byly získány za mučení nebo souboje;

- smíšené - sestává z několika typů procesů; byl charakteristický pro Francii, byl považován za sporný, ale současně byla tato osoba omezena ve své schopnosti prokázat svou nevinnost během předběžného šetření;

- vyhledávání - charakterizované skutečností, že soudce spolu s výkonem jeho funkcí převzal odpovědnost státního zástupce; důkazy byly získány v rámci mučení, žalovaný byl zbaven možnosti bránit se a byl považován za předmět řízení;

- kontradiktorní - typický pro náš stát, protože je založen na formální rovnosti stran, zde musí žalobce podporovat obvinění a prokázat vinu obžalovaného a právník musí tuto skutečnost vyvrátit pomocí informací, dokladů a svědectví svědků obhájců.

Oblek

důkazy v trestním řízení

Úkolem trestního řízení je nejen identifikace pachatele a jeho trestu, ale také odstranění následků úkonu ve formě náhrady škody na majetku poškozenému. Tudíž má právo podat stíhání údajného útočníka bezprostředně po zahájení řízení. Pokud k tomu nedojde, výši náhrady škody způsobené trestným činem určí soud.

Civilní žaloba v trestním procesu nepodléhá státní povinnosti. Kromě toho může být žalobce předložen nebo podpořen na soudním jednání, ale pouze v případě, kdy byl trestný čin dotčen zájmy některých kategorií občanů nebo veřejných organizací.

Navíc vyšetřovatel, který zjistil, že oběť způsobila poškození oběti, by mu měla vysvětlit právo podat žalobu na údajného pachatele. Občan nebo organizace mohou také zcela odmítnout uvedené požadavky, zejména v případě, kdy obžalovaný dobrovolně kompenzoval škody.

V případě, že soud tuto osobu ospravedlní, odmítne uspokojit nárok nebo ho opustí bez pohybu. To znamená, že žádost o náhradu majetkové újmy může být podána v občanskoprávním řízení.

Soud

v trestním řízení

Jedná se o jediný orgán, který řeší a zkoumá trestní případy na území Ruské federace. Pouze soud je příslušný:

- uznat osobu vinnou ze spáchaného činu;

- uplatňovat povinná léčebná opatření;

- zrušit nebo změnit výrok nižší instance.

Dále může orgán postoupit případ k novému posouzení. Soud v trestním procesu by neměl podporovat postavení stíhání nebo obhajoby, jinak by byla porušena zásada kontradiktorní povahy. Navíc má tato autorita pouze právo:

- požádat o osobu taková preventivní opatření, jako je trest odnětí svobody nebo domácí vazba, kauce;

- povolit prohlídku bytu a zabývat se potřebnými dokumenty a věcmi, které jsou důležité pro další řízení;

- rozhodnout o umístění osoby k povinnému ošetření v psychiatrické léčebně v souvislosti s jeho zdravotním stavem;

- prodloužit dobu zadržení;

- přikládat kontrolu nad korespondencí a voláním osoby, pokud existuje důvod se domnívat, že mluví o přípravě na povstání zvěrstva.

Kromě toho může být trestní řízení na žádost obviněného vedeno ve zvláštním pořádku, ale pouze tehdy, pokud se jeho obvinění zcela přiznal v jeho činu. V takovém případě nebude případ sám a předložení důkazů. Soud okamžitě přistoupí k argumentům účastníků řízení a k poslednímu slovu obviněného, ​​po kterém projde rozsudkem.

Objednávka

Celý proces je rozdělen na určité etapy. Začíná to přijímáním zpráv o zločinu spáchaných donucovacími orgány. Poté je provedena inspekce a vyřešena otázka zahájení řízení. V budoucnu je práce orgánů činných v trestním řízení zaměřena na provádění vyšetřovacích opatření a shromažďování důkazů. Takové pořadí trestního řízení stanovené zákonem. Bez dodržování určitých fází bude vyšetřování případu stát na jednom místě a nebude se pohybovat dopředu, viníci nebudou potrestáni a oběť považuje spravedlnost za bezzemost.

Po dokončení předběžného vyšetřování je případ obžaloby nebo jednání zaslán ke schválení prokurátorovi. Pak je převedena na soud k přezkoumání a odsouzení. Existuje také vlastní objednávka procesů, která zahrnuje následující fáze:

- příprava na schůzku;

- soudní vyšetřování;

- debata stran;

- slovo obžalovaného;

- oznámení věty.

V případě, že jedna ze stran není spokojena s rozhodnutím soudu, může se proti němu odvolat do deseti dnů.

Právní úprava

Zdroje zde představují pouze určité zákony. Patří sem:

- Trestní řád je hlavní sbírkou právních norem, které upravují činnost orgánů činných v trestním řízení ve fázi předběžného šetření, a stanoví postup pro zahájení a vyšetřování případu, práv a povinností účastníků soudního řízení ve všech fázích procesu.

- Ústava Ruské federace, která uvádí o předpokladu neviny a osobní integrity.

- federální zákony "o péči", "o provozních činnostech", "o státním zastupitelství".

- Zákon "o postavení soudců".

Poměr

Trestní právo a proces jsou neoddělitelně spojeny. První stanoví pouze druhy a účely trestů za spáchaný trestný čin, pořadí osvobození od odpovědnosti za své činy; definuje takovou koncepci jako trestný čin, sdílí případy podle příslušnosti a jurisdikce. Proces má své konkrétní úkoly, které mají stanovit aktuální okolnosti incidentu, vinu osoby a důsledky škody. Ukazuje se tedy, že soudní řízení provádějí v praxi uplatňování trestního práva.

Charakteristický

Pojem trestní řízení samo o sobě znamená profesionální činnost příslušných státních orgánů a úředníků, kteří jsou vyzváni k provádění boje proti trestné činnosti na základě platného zákona a k ochraně zájmů občanů a organizací před nezákonným zasahováním ostatních. Odpovědnost za spáchání trestných činů stanovených trestním zákoníkem. Tato sbírka zákonů vytváří řadu akcí, které jsou zakázány pod hrozbou trestu. Pokud však byl trestný čin již spáchán, je nutné zřídit pachatele, shromáždit důkazy a zabránit chybnému přesvědčení.

V přípravném řízení v trestním řízení začíná okamžik přijetí zprávy o zvěrstvu a končí se postoupením věci soudu s obviněním nebo závěrem, které schválí státní zástupce.

Ochrana

trestní řízení

Činnost profesionálního advokáta v trestním procesu nelze přeceňovat. V souladu s platným právním řádem nemůže být vyšetřování podezřelého nebo obviněného a obzvláště obžalovaného bez jeho účasti vedeno. Dobře sestavená linka obrany v zájmu ředitele na fázi předběžného šetření může zcela změnit průběh případu a zlepšit jeho situaci. Orgány činné v trestním řízení jsou povinny poskytnout zadržené osoby státnímu zástupci, ale přesto mnozí odmítnou tuto osobu pomoci. Důvodem je především skutečnost, že takový obránce nemá zájem o pozitivní výsledek případu pro svého klienta a velmi často zastává funkci vyšetřovatele nebo vyšetřovatele. Kromě toho může osoba odmítnout své služby a nezávisle zvolit jiného advokáta a uzavřít s ním smlouvu. Profesionální právník ve fázi předběžného vyšetřování je schopen vidět porušení pravidel procesního práva a odvolání proti němu u soudu.

Advokát má právo se seznámit se všemi materiály případu, a to jak během předběžného vyšetřování, tak před zahájením soudního řízení. Kromě toho zákon nezakazuje, aby osoba měla neurčený počet obhájců. To znamená, že obviněný má právo najmout dva nebo dokonce tři advokáty. Jak ukazuje praxe, taková ochrana je účinnější jak na předběžném vyšetřování, tak na soudu.

Po vynesení nespravedlivého trestu má advokát právo připravit stížnost na vyšší orgán a bránit zájmy svého klienta, dokud nebude učiněno opravdové spravedlivé rozhodnutí.