Odborné poradenství: jmenování, vedení, závěr

18. 2. 2019

представляют собой исследования состава, происхождения, качества, безопасности продукции. Merchandising expertise je studie o složení, původu, kvalitě, bezpečnosti produktů. Součástí analýzy je kontrola shody výrobků se zavedenými normami a normami. merchandising expertise

Obecné charakteristiky postupu

выполняется квалифицированным специалистом, обладающим соответствующими знаниями. Nezávislé odborné poradenství v oblasti merchandisingu provádí kvalifikovaný odborník s příslušnými znalostmi. Výsledek postupu závisí na jeho zkušenostech. Potřeba provést analýzu může být způsobena různými okolnostmi. Často zřejmá vada v jakémkoli produktu neumožňuje objektivní určení příčiny a mechanismu jejich vzhledu.

Výrazné vlastnosti

Merchandisingová odbornost se provádí pomocí organoleptických, statistických, výpočetních a dalších metod. V mnoha ohledech se odborník řídí jeho vnímáním pomocí měřicích nástrojů. Často odborník na komoditní odbornost používá v analýze komplexní zařízení. Hlavním garantem výsledku je jeho zvláštní znalost a schopnost systematizovat informace a vyvodit správné závěry.

Klasifikace

: V praxi se provádí následující komoditní odbornost :

 1. Smlouva.
 2. Celní.
 3. Náklady.
 4. Spotřebitel.

V občanském nebo arbitrážním procesu je také často nutné zkoumat vlastnosti výrobku. . V tomto případě se provádí forenzní komoditní odbornost . odborné merchandising odbornosti

Cíle řízení

выполняются для: Merchandisingové odborné znalosti se provádějí pro:

 1. Určování vlastností výrobků, jejich spotřebitelských vlastností.
 2. Identifikujte mechanismus výskytu závad.
 3. Určete chyby výrobků, jejich stupeň významnosti.

Občanské záležitosti

может потребоваться в спорах о разделе имущества, выделе доли, исключении объектов из списка арестованных. V případě sporu o rozdělení majetku, rozdělení akcií, vyloučení předmětů ze seznamu zadržovaných osob může být vyžadováno odborné poradenství . V případě náhrady škody na majetku, která vznikla v důsledku poškození předmětů, je často nutná pomoc odborníka. Studie může určit hodnotu objektů postižených požárem. Na základě toho je určena škoda ze ztráty kvality. может потребоваться в делах о защите потребительских прав. V případech ochrany práv spotřebitelů může být požadováno uzavření odborné znalosti . Studie umožňuje nejen zjištění přítomnosti vad, ale také zjištění mechanismu jejich vzhledu a povahy. Například v továrně byly nedostatky nebo se objevily v procesu provozu. Zkouška navíc umožňuje ověřit shodu skutečné jakosti výrobku s normami státu a dalšími normami stanovenými pro výrobky tohoto typu. merchandising expertise

Jiné případy

Odborné poradenství se provádí také v rámci trestních případů týkajících se krádeží, zpronevěry atd. Studie umožňuje stanovit hodnotu položky v době trestného činu, vady způsobené protiprávními činy útočníka, hodnotu výrobku. входит в полномочия органов исполнительного производства. Účel odborných znalostí v oblasti merchandisingu je součástí pravomocí exekučního řízení. Při vyhodnocování zatčených objektů vzniká potřeba postupu. Kromě toho se zkouška provádí v případě neshod mezi zákazníky a dodavateli. V takových situacích je nutné stanovit kvalitu výrobků v rámci stanovených norem.

Nuance

Přístupy k realizaci studie jsou zvoleny podle účelu a otázek kladených na odborníka. Na konci postupu se dospěje k závěru. Soud přihlíží k tomuto sporu. Podstata zkoušky ve studii spotřebitelských nemovitostí výrobku, aby zjistil jeho skutečný stav. Při provádění postupu v konkrétním případě je tento úkol specifikován v souladu s účelem a okolnostmi uvedenými v materiálech. Odborné znalosti jsou například požadovány, pokud existují důvody k domněnce, že ukazatele uvedené v osvědčení neodpovídají skutečnému stavu zboží. Může to být jiná situace. , не соответствуют данным маркировки или эталонам. Například skutečné vlastnosti vlastněné vzorkami merchandising expertise neodpovídají značkovacím údajům nebo normám. forenzní odbornost

Objekty

Odbornost v oblasti obchodování může být předmětem:

 1. Domácí spotřebiče. Zahrnuje ledničky, klimatizační zařízení, vysavače, pračky, mikrovlnné trouby a další domácí vybavení.
 2. Způsoby komunikace.
 3. Boty
 4. Nádobí.
 5. Různé typy nábytku (stoly, pohovky, židle atd.).
 6. Dokumenty o produktech.
 7. Oděvy Kůže, kožešina, pletenina, kožené zboží atd. Mohou být zkoumány.
 8. Kancelářské zařízení (faxové zařízení, tiskárny apod.).
 9. Pracovní vzorky.

Klíčové otázky odborníků

Zkouška má za cíl poskytnout zainteresované osobě potřebné informace o produktu. V závislosti na cíli se kladou otázky odborníkům. Mezi nejběžnější patří:

 1. Jaká je hodnota zboží, která byla platná v době vzniku škody nebo k datu výzkumu?
 2. Jaké vlastnosti odpovídá / neodpovídá produkt?
 3. Jaké vady jsou v produktu?
 4. Je provoz objektu s zjištěnými nedostatky přijatelný?
 5. Jaký je rod, značka, typ produktu?

vzorky merchandising expertise

Registrace výsledků

Po ukončení zkoušky odborník vypracuje závěr. Obsahuje tři části:

 1. Úvodní stránka. V této části je uveden stručný popis případu a jsou uvedeny otázky, které byly kladeny odborníkovi.
 2. Výzkum. Tato část popisuje postup. Zejména metoda, která byla použita, zařízení, zařízení, měřicí nástroje. Tato část také poskytuje odůvodnění závěrů.
 3. Konečný. Tato část jasně ukazuje závěry odborníka.

Je třeba říci, že odborné stanovisko musí být vyjádřeno jasně a jednoznačně. Zjištění odborníka by měla vyloučit dvojí interpretaci nebo dvojznačnost.

Volitelné

Podmínky přezkoumání jsou zpravidla stanoveny průmyslovými normami upravujícími provádění takových postupů. V některých případech se však mohou snížit nebo naopak zvýšit. První je vyžadována například při vyšetřování trestních věcí, kdy je nezbytné naléhavě zjistit povahu a mechanismus vad, aby bylo možné získat důkaz o zapojení osoby do trestného činu. Často to umožňuje rychle dostat podezřelého. Prodloužení zkušebního období je vyžadováno v případech, kdy je zkoumán komplexní objekt nebo vada produktu. V takových situacích je nutné přilákat užší specialista. Spolupráce odborníků v různých oblastech nám umožňuje provést postup objektivněji a profesionálně, poskytnout podrobné odpovědi na otázky. Náklady na studium budou záviset na specifikach případu, na naléhavosti, počtu odborníků, kteří se na něm podílejí, na složitosti kladených otázek. uzavření merchandisingu

Závěry

Zkoumání je proto důležitým procesem v praktickém smyslu. Studium spotřebitelských vlastností výrobku je obtížná a často časově náročná práce. Zkouška může být předmětem různých produktů. Výrobky mohou být domácí nebo zahraniční výroby, nové nebo již používané. Nezávislé odborné znalosti mohou být zahájeny jakoukoli zainteresovanou osobou. K tomu je třeba kontaktovat organizaci, která má licenci k výkonu takové práce, s prohlášením. Předtím je třeba formulovat otázky, které budou kladeny odborníkovi. Tato fáze musí být velmi zodpovědně řešena. Znalec by měl pochopit, co se od něj vyžaduje.

Na druhou stranu odborník na návrh výsledků výzkumu musí vycházet z toho, že budou studováni osobami, které nemají zvláštní znalosti. Závěry by proto měly být také srozumitelné. Současně, jak bylo uvedeno výše, by měly být jasné a jednoznačné. Jako součást odborné znalosti v oblasti merchandisingu zkoumá stupeň zhoršení kvality výrobků. Neuspokojivý stav výroby může být způsoben celou řadou faktorů. Důvody pro zhoršení kvality jsou například porušení pravidel skladování, technologického procesu, dopravy. Některé závady vznikají v důsledku úmyslného poškození. Všechny tyto body objasňují odborníci. nezávislý merchandising odbornosti

Závěr

Předmětem výzkumu je tedy stanovení věcných informací, které vyvracejí nebo potvrzují shodu vlastností výrobků se standardními hodnotami. Při analýze používá odborník stávající normy kvality. Porovnáním parametrů zkoumaných objektů se standardními hodnotami vyvodí příslušné závěry. Pomocí měřicích přístrojů, různých zařízení, odborník identifikuje závadu vzorku, stanoví okolnosti, za kterých vznikly závady a nedostatky.

Obzvláště časově náročné v praxi jsou studie technicky složitých výrobků. Jejich implementace často vyžaduje hlubší znalosti výrobní technologie, vlastnosti provozu, skladování, přepravy. Pokud takové vyšetření vyžaduje zapojení úzkých specialistů, osoba odpovědná za provedení studie by měla o tom informovat zúčastněné osoby. V rámci trestního, občanského a jiného řízení jsou tyto nuance zpravidla objasněny v počáteční fázi před samotným provedením řízení. Stojí za to říci, že pokud žalobce zahájí vyšetřovací řízení a následně bude rozhodnuto v jeho prospěch, soud může obviněného pověřit vyšetřováním.