Matka modlitba za dceru. Matka silná modlitba pro děti

11. 6. 2019

Jeden z nejsilnějších instinktů vlastních lidské přirozenosti je rodičovský instinkt. To platí zejména pro ženy, jejichž mateřská příroda je přivádí k zoufalým činům a obětují všechno, dokonce i svým vlastním životům, aby zachránily děti. Není divu, že v náboženském vědomí byla tato síla prapůvodních zvířecích reflexů osvětlována a chválena slovy proroků a svaté písma. Například v pravoslávě se věří, že požehnání matky je téměř ekvivalentní Božímu požehnání. Současně, prokletí, které vzbuzuje ten, kdo se odváží porušovat vůli rodičů, je plný všech druhů utrpení a dokonce i smrti. Tato reprezentace pocházejí z předkřesťanských časů judaismu a vycházejí z jednoznačných vyjádření Bible.

modlitba matky za dceru

Síla mateřské modlitby

Druhou stranou takového úzkého vztahu mezi matkou a jejím dítětem je, že žádná modlitba není silnější než vzdychání matky. Nejdříve je to vyjádřeno v doktríně Matky Boží, totiž Panny Marie, která, vystoupená do nebe, hlásá o věřících a obzvláště těm, kteří ji ctí. Pravoslavné kruhy často říkají, že její petice je nejsilnější a může dokonce vést hříšníka z pekla. Církevní legendy jsou plné příběhů o tom, že navzdory odporu Ježíše Krista Panna Marie doslova "popraskala" ho na tomto nebo tom zázraku. Klasickým žánrem je příběh evangelia o prvním zázraku Krista - přetváření vody na víno, které Boží Syn původně odmítl vykonat, ale byl přesvědčen, že tak učiní jeho matka. Další apokryfní výpočty svědčí o slibu, že Kristus splní všechno, o co Panna Maria žádá. Ta druhá zase slíbila, že prosí o všechno, co by o to požádali upřímní věřící a dobrotiví obdivovatelé. Křesťanští věřící, kteří uznávají autentičnost těchto informací, samozřejmě tuto příležitost využívají.

V souladu s tímto stavem věcí církevní vědomí dává zvláštní sílu a modlitbu matky pro své děti. Domníváme se, že rodiče mají zvláštní odvahu a právo požadovat zvláštní odvahy od Boha za jejich potomky. Stejně jako v případě Panny Marie, modlitební matka má sílu osvobodit dítě od pekla, nebo například matka modlitba za její dceru může poskytnout jí dobré manželství, bohatství a zdravé potomstvo. Proto je pro děti tolik různých modliteb. Některé z nich budou diskutovány níže.

matka silná modlitba za dceru

Mateřská modlitba matky za dceru

modlitba matky pro děti

Spojení mezi dcerou a matkou je často blíže než mezi matkou a synem. Ačkoli se v normálním případě bude věřící žena modlit v prvním i druhém případě. Přesto se zde například dává matka silná modlitba za dceru, kterou lze snadno přeměnit na žádost o jejího syna, a to jen několik slov: "Pane Ježíši, buď milostivý své dceři (jméno). popíráš od ní každého nepřítele, otevřeš jí uši a oči svého srdce, dáváš milosrdenství a pokora své duši Pane, my jsme všichni tvou skutky, miluješ svou dceru (jméno) a přiměješ ji k pokání. Tvoje evangelium a naučte své srdce cestou svých přikázání ona se naučila dělat vaši vůli, protože jste Spasitel a náš Bůh na věky věků. "

matkou ortodoxní modlitbu za dceru

Otázky manželství

Matka modlitba za její dceru se samozřejmě může týkat všech aspektů života druhého. Nicméně, nejčastěji po žádosti o zdraví žádají o blaho rodiny. Jinými slovy, hlavní žádost o dceru se týká úspěšného manželství a narození dětí. Proto bude pravoslavná modlitba jedné matky za dceru - manželství. Stejně jako v předchozím příkladu bude uvedeno v ruském překladu, abychom lépe porozuměli významu.

Pravá modlitba matky pro manželství s dcerou

"Ach, všemohoucí Pane, vím, že naše štěstí závisí na tom, že nás milujeme se svou duší a celým svým srdcem a posíláme, milostivý Pane, duši a srdce mé dcery (jméno) Jste náš Stvořitel a náš Bůh. A jelikož vaše zákony vám přikládají, abyste strávili čas smrtelnosti v manželství, přineste jej k tomuto titulu. Nechte manželství, aby nebylo potěšením na tělo, ale aby vám sloužilo a splnilo vaši svatou vůli. On sám řekl, že není dobré, aby byl muž sám. Slyšte mou modlitbu, od které jsem Lubin mateřská duše ti nabídnout, aby se stal slavným díky tomuto jménu tvém na věky věků. Amen. "

Modlitba této matky pro manželství dcery je spíše krátká a zároveň velmi účinná. Samozřejmě, jako každé odvolání k Bohu, mělo by být čteno s upřímnou vírou, a ne pro show.

Matka modlitba za manželství s dcerou

Petice pro děti

Mateřská modlitba pro děti se ovšem samozřejmě neomezuje pouze na určitý okruh témat, protože jejich celý život spadá do její působnosti. Proto existuje mnoho různých požadavků na děti, které se netýkají manželství. Níže je jedna běžná matka modlitba pro děti, která stručně pokrývá všechny nejdůležitější aspekty, a proto ji lze číst denně a bez zvláštního důvodu.

Modlitba pro děti

"Milosrdný Pane, náš nebeský Otec, svěřuji Ti své děti (jména), které jsi mi dal. Prosím tě, Otče, zachraň je cestami, které si pro ně zvolíš. Chraň je před všemi hříchem a zlem, aby se jim nemohlo dotknout nic nepříjemného. Ale činí je čisté a nepoškvrněné nádoby svého Ducha, aby se v nevinnosti před Tvou svatostí objevily. Vyplňte je vírou, láskou a nadějí. Pošlete je požehnání, osvětlete své srdce svou milostí a otevřete jim ve svém duchu, abyste v modlitbě k vám našli neustálou podporu a naději ve svém životě. Ať si je svými anděly vždycky střeží. Nechť reagují na utrpení svých sousedů, aby splnili váš zákon lásky. Pokud hřeší v cokoliv, O milosrdný Otče, prosbuji vás, dáváte jim milost k pokání a nehledáte se od nich, ale odpusťte mi mnoho z vaší lásky a dobroty.

Když jejich pozemský život skončí, vezměte je do svého nebeského příbytku, kde mají všichni svatí a spravedliví. Ať se vaše jméno oslavuje svým jednorozeným synem a Duchem svatým, nyní a na věky věků. Amen. "