Filozofie a světový pohled: přátelská symbióza?

4. 6. 2019

Pateticky řečeno, filozofie a ideologie prožívají život v objetí a podporují navzájem a definování každého okamžiku našeho bytí. Přísně řečeno to není překvapující: filozofie je zodpovědná za teoretickou část naší přítomnosti ve světě (přesněji, jak si to představujeme), zatímco světový pohled řídí empirickou část a nutí nás vnímat okolní skutečnost a sami prostřednictvím speciálních čoček - hodnotových systémů , pravidla chování, individuální názory atd. V tomto ohledu filozofie a světový pohled nejsou vzájemně propojeny, jsou vzájemně závislé a nemohou existovat bez druhého.

filozofie a světového názoru

Nepřátelská symbióza a formalizace

Tato zdánlivě prosperující unie má však své vlastní charakteristiky. Vzhledem k odlišné funkční orientaci se filozofie a světový názor často objevují na opačných stranách intelektuálních barikád. Filozofie, která usiluje o zobecnění heterogenních pozorování, se pokouší vybudovat obraz světa vhodného pro vykořisťování určitou skupinou lidí za poměrně krátkou dobu v poměrně malém prostoru. Z tohoto důvodu jsou názory, přístupy jednotlivců a sociálních skupin často vnímány jako soukromá filozofie. Zvláště pokud mluvíme o praktickém použití, například ve vzdělání, vědě, politice. Současně jsou výše zmíněné "názory" v zásadě oblastí působnosti světového pohledu s jeho zájmem o smyslové vnímání světa. Ve větším rozsahu je toto vnímání jedinečné, ale když mluvíme například o epochy o světovém pohledu, kancelářský plankton nebo jiné sociální skupiny, se ukazuje, že je již ovlivněn zobecňující teoretický přístup, který není vždy formalizován jako filozofie. A toto je pouze soukromá, institucionální forma projevu určitého světového názoru.

předmět filosofie filozofie a světový pohled

Předmět filozofie

Jak tedy zjistit předmět filozofie? Filozofie a světonázor, samozřejmě, se navzájem doplňují, přičemž druhá je v dominantním postavení ve vztahu k prvnímu. Kromě toho filozofie vždy tvrdí, že je elitní postava, hodně málo lidí, zatímco světový názor je dobrovolně nebo nedobrovolně vlastní každému z nás. A pokud je tomu tak, pak hodnotové orientace mohou být považovány za předmět filozofie, které umožňují zachovat toto poněkud nerovné spojenectví. Filozofie a světový názor jsou tak propojeny etickými vlákny hodnotových postojů.

jak filozofie a světový pohled

Typy světových názorů

Pokud se snažíme porozumět tomu, jak filozofie a světový pohled korelují, je třeba vzít v úvahu nejen faktor vesmírného času, který byl diskutován výše, ale také existenciální faktor - schopnost člověka na sebeurčení ve světě. Časoprostorové charakteristiky určují komplexní historické vnímání filozofie a světového pohledu, jejich vývoj ve vztahu k sociálně-historické dynamice intelektuální situace. Současně existenciální faktor určuje kvalitativní definici vlastní "já", jediné bytosti. Ale ve skutečnosti závisí na tom, kolik se člověk cítí autonomní vůči ostatním, na jeho schopnosti žít v souladu s okolní skutečností. A bez osobní filozofie to nemůže být provedeno.