Sociální věda je věda, která komplexně studuje život společnosti.

13. 3. 2019

Sociální věda je věda, která studuje společnost a procesy, které se jí vyskytují. Ve svém arzenálu má společenská věda mnoho nástrojů souvisejících s různými odvětvími znalostí. Všechno související s interakcí ve společnosti, trendy ve vývoji lidského kolektivu je předmět studia této akademické disciplíny.

společenská věda je věda, která studuje

Místo společenské vědy v systému věd

"Sociální věda je věda, která studuje společnost" - tato definice byla vytvořena ve filistinském vědomí a částečně je to pravda, ale stále ještě plně neodráží podstatu této vědecké disciplíny. Abychom pochopili, co toto odvětví znalostí představuje, nejprve budeme hovořit o vědách obecně. Takže věda jako termín označuje systém pro studium okolního světa.

Vědní obory z hlediska studovaného předmětu lze rozdělit do několika skupin:

  1. Základní. Vědy, které jsou pomůckou a nástrojem, jsou základem pro všechny ostatní. Tato skupina zahrnuje nejen samotnou vědu, jako například matematiku, ale také ty větve, které jsou základem - například jaderná chemie.
  2. Technický. Disciplíny, které zkoumají technosféru, stejně jako pomocné zařízení. Tato skupina zahrnuje architekturu, kybernetiku, informatiku, systémové inženýrství, mechaniky a tak dále.
  3. Humanitární. Věda studia lidských činností v určitých oblastech. Literární kritika, dějiny umění, psychologie.
  4. Aplikováno. Ty disciplíny, které mohou mít přímou praktickou aplikaci v životě člověka.
  5. Veřejné. Plastika věd, která se zabývá výzkumem sociálních procesů. Tato skupina zahrnuje vědy, které studují člověka - sociální studia, sociologie, stejně jako disciplíny, které studují činnost společenství lidí: historie, politické vědy, ekonomie a judikatura.

Související vědy

Takže když jsme studovali klasifikaci věd obecně, přicházíme k otázce, které vědy studují společenskou vědu. Za prvé, je třeba poznamenat, že humanitární disciplíny, které jsou často označovány společenskými, nejsou nutně takové. Takže zkoumají kreativitu nebo aktivity jednotlivců bez jejich přímého spojení se společností.

Skupina sociálních věd je zaměřena na lidskou činnost v kontextu její interakce s ostatními lidmi. Následují vědy sociálních studií. Tabulka obsahuje seznam disciplín a popis objektů výzkumu.

Související disciplíny

Název disciplíny

Předmět studia

Ekonomika

Hospodářské činnosti společnosti, zákony výroby, distribuce, spotřeby, výměny

Sociologie

Zákony fungování společnosti, vztahy a komunita lidí, sociální instituce

Kulturologie

Úspěchy lidstva v umění a duchovním životě

Politologie

Politická organizace a společenský život

Dějiny

Život a činnost společnosti v minulosti

Takže když jsme studovali tabulku, je možné pochopit, které vědy studují společenské studie. Kromě výše uvedených skutečností někteří odborníci také zahrnují psychologii, antropologii, filozofii a pedagogiku v této skupině.

Zastavením všech aspektů lidské činnosti a analýzou celkového obrazu můžeme usoudit, že vědecká disciplína je zásadní a nezbytná.

jaké vědy studují společenské studie

Ekonomika jako věda související se sociální vědou

Popsat vědy, které pomáhají studovat společenské studie, první věcí je zůstat v disciplíně, která má velký praktický význam, a v moderním světě je jedním ze základních. To je ekonomika. Jak spolupracuje s dalšími společenskými vědami, zvažte další.

vědy studovat lidské společenské vědy

Jak již bylo řečeno, společenská věda je věda, která studuje společnost. Základním prvkem společnosti je hospodářské činnosti bez něhož by nebylo nutné myslet na jiné druhy povolání. Výroba, distribuce, výměna - všechny tyto fáze zahrnují jak součást ekonomických, tak i lidských faktorů. Právě na křižovatce těchto dvou vzájemně propojených složek vztahů ve společnosti vzniká potřeba jejich komplexního studia. V takových případech mluvíme o vzniku ekonomiky v arzenálu společenských věd a disciplína je výzkumným nástrojem.

Sociologie - ústřední prvek společenských věd

Sociologie zaujímá téměř ústřední místo v souhrnu věd o lidském kolektivu. Disciplína podrobně zkoumá strukturu společnosti, zvláštnosti vztahů mezi lidmi, sociální trendy.

Kombinace vlastností základních a aplikovaná věda Sociologie na jedné straně studuje společenské jevy a na druhé straně je může předvídat a ovlivňovat je.

Vědecká disciplína má několik těžkých dilemat spojených s heterogenitou přístupů vědců k různým otázkám. Takže například postoj vědců z různých sociologických škol k otázce původního prostředí společnosti je jiný: ať je to původně protichůdné nebo příznivé. Při řešení tohoto problému pomáhají další sociální disciplíny. Sociální věda je věda, která studuje možnost uplatnění aplikovaných znalostí z jedné vědy na druhou.

vědy, které pomáhají studovat společenské studie

Kulturologie

Od doby, kdy se první lidé začali sjednocovat do kmenů a žít v komunitě, začali se zapojovat do první kreativity. Překvapivě může rockové umění, které se dnes nachází v některých částech planety, hodně vyprávět o těch dnech. Výtvarné umění, ústní lidové umění, vokály - to vše bylo vyvinuta ještě před tisíci lety.

Co to je - duchovní dědictví lidstva, to, co nese samo o sobě a co může dát generacím, které přijdou po nich - to je to, co studuje kulturní studia.

Sociální věda je věda, která studuje společnost se všemi jejími aspekty, a v západní systematice kulturní studia nejsou nezávislou disciplínou, ale pouze částí společenských studií. V domácí klasifikaci je zvykem vynechat tuto vědu jako nezávislou, s vlastním předmětem a metodou studia.

sociální věda je věda o učení společnosti

Politologie v sociálních vědách

Politika je věda o vztahu moci a člověka, o fungování státní instituce, o místě člověka v této struktuře. Od založení prvního řídícího aparátu se stala jasná potřeba této disciplíny. Jeho souvislost se společenskou vědou je zřejmá: stát existuje pouze tam, kde existuje společnost, a zároveň neexistuje civilizovaná společnost, ve které neexistuje žádný stát.

Dějiny

Hlavní roli v systému věd studovat společnost je přiřazena k takové disciplíně, jako je historie. Pokrývá tisíce let, vést biografii všech předchozích generací, je schopen poskytnout odpovědi na mnoho otázek naší doby. Jak se vyvinuly jednotlivé civilizace, jaký byl vrchol jejich evoluce a proč padly - to vše dává modernímu člověku možnost vyhnout se stejným chybám v budoucnu.

Historie ukazuje, jak lidé a stát, stát a stát v jednom či druhém období působili.

tabulka sociálních věd

Sociální studium jako akademická disciplína využívá různé nástroje a metody ke studiu společnosti. Být sdružený s jinými společenskými vědami, tato věda umožňuje člověku přiblížit se k pochopení tajemství společnosti.