Co je stát? Dnes a před staletími na Západě a na Východě?

10. 3. 2019

Stát je politická mocenská organizace společnosti, která má suverenitu nad svým vlastním územím, administrativní a donucovací aparáty, stejně jako jiné politických institucí nezbytné pro fungování společnosti. Toto vzdělávání však nebylo vždy tak, jak to známe nyní. Formy vzniku státu se v různých částech světa liší a závisí na různých přírodních, sociálních a geopolitických podmínkách. Rozdíl v těchto podmínkách nám dal zajímavé příklady. Podívejme se na některé z nich.

jaký je stát

Jaký je stav ve starověku?

V evropských dějinách je období starověku vyznačeno především systémem vlastnictví otroků, vznikem občanských práv a soukromým majetkem. Tyto vlastnosti rozlišovaly státy Řecka a Říma od orientálních despotů. formy státu Otroctví určuje povahu starověké společnosti v Evropě, kvůli níž se objevila kategorie osobně svobodných občanů s právem účastnit se veřejného života.

Co je stát ve středověké Evropě?

S pádem starodávného státu a práva se v Starém světě postupně vytvářely jedinečné státní útvary, které v podstatě měly systém osobní vernosti vůči vazalskému nadřízenému. Na oplátku za věrnost a službu byl vazal obdařen zemským grantem, vysokým místem v hierarchii společnosti a odpovídajícími neodcizitelnými právy. Takové státy začaly být nazývány feudální a určeny pro kontinent zcela zvláštní způsob vývoje.

Co je to stát na východě?

Zatímco v Evropě se formace změnily (otroctví, feudalismus, kapitalismus) a celá struktura společnosti, na východě stát měl po staletí stejný charakter. Ani tu nevěděli soukromého vlastnictví žádná občanská práva, žádná osobní svoboda. Všechny subjekty byly otroky nejvyššího panovníka. Na jeho žádost mohli okamžitě spadnout a vylézt po společenském žebříku (žádný evropský král neměl takovou moc nad jeho feudálními pány). Vlastnil také všechny pozemky země.

Co je stát v moderním světě?

Stav moderního typu se začal v Evropě v moderní době formovat. Důležitými událostmi, které stanovily nové zásady, byla Smlouva z Vestfálska a Velká francouzská revoluce. První poprvé deklaroval národní stát a jeho svrchovanost, tj. Právo provádět vnitřní a vnitřní zahraniční politiky podle svých vlastních strategických zájmů a zájmů jejich lidí, ačkoli nehodnotili s Vatikánem a katolickou církví, jak tomu bylo předtím. Revoluce ve Francii v roce 1789 byla prvním projevem mše, v němž deklarovaly své právo rozhodnout o osudu země a mít své vlastní zastoupení ve správní radě. Právě tyto události začaly vytvářet moderní systém mezinárodních vztahů, stejně jako systém právních vztahů uvnitř státu, jak jej známe nyní: občanská práva, omezená moc zákony, rovnost před zákony a tak dále. Systém mezinárodních vztahů, který vznikl v 17. a 19. století, mimo jiné vytvořil zásadu, že každý člověk má právo na sebeurčení. Rozpor mezi zásadami nedotknutelnosti hranic (přijatými po druhé světové válce) a právem každého národa na sebeurčení (tj. Vytvoření vlastního národního státu) vedlo k takovému konfliktu jako neuznaným státům. Mnoho států bez státní příslušnosti nebo územních společenství moderního světa tak silně nebo mírně obhajuje vytvoření vlastní země. nerozpoznané stavy Nejpozoruhodnějším příkladem jsou kosovští Albánci, kteří po dlouhou dobu formálně žili v Srbsku, ale vlastně vytvořili vlastní správu v rámci své enklávy. Před několika lety byl status nezávislé republiky Kosova uznán mnoha světovými mocnostmi (včetně 103 z 198 členů OSN). A přinejmenším v mezinárodního práva Kosovo je stále jen částečně uznáváno státem (uznání od Ruska, Srbska, Číny a některých dalších významných zemí není), to byl jednoznačný úspěch. Jeho příklad je inspirován řadou dalších neoficiálních vlád: v Transdniestrii, v severním Somálsku, v Abcházii, na ostrově Tchaj-wan (Čína) atd.

Přečíst předchozí

Základní teorie původu práva

Přečtěte si další

Co je sociální kontrola?