Rovnovážný bod: aritmetika moderního hospodářství

10. 3. 2019

Pojem hranice ziskovosti

Jeden z nejdůležitějších ukazatelů finanční výsledky každý moderní ekonomický systém je rovnovážným bodem, nazývaným také prahová ziskovost. Je známo, že základním principem činnosti obchodní organizace, podniku nebo společnosti je získání co největšího zisku. Pouze za těchto podmínek lze dosáhnout stabilní existence podniku a zajistit vyhlídky jeho vývoje. Jedná se o úroveň zisku, která se projevuje formou dividendy z investovaných prostředků, což určuje možnost zapojení nových investic do finančního obratu společnosti a následně zvýšení vlastního kapitálu. Celá koncepce ziskovosti v moderní ekonomické teorii je založena na tom. To je rozhodující faktor pro finanční úspěch podniku. Čím je tento ukazatel nižší, tím atraktivnější je společnost pro investory.

Bod rovnováhy

Teorie přerušení

Ekonomická teorie říká, že zlomová rovnováha je nejen normálním stavem jakékoli obchodní organizace, ale také nezbytnou podmínkou pro její přežití v moderních realitách kruté konkurenční konfrontace. To je důvod pro pálící ​​a trvalý zájem mnoha ekonomických teoretiků o problémy ziskovosti. Pro optimální provozní režim společnosti je nutné maximalizovat úroveň zisku. Toto je axiom moderní ekonomiky. Pro dosažení podobného stavu ekonomického systému je nutné provést konstantní analýzu takového kritického prahu, jako je bod rovnováhy. Tento osudový ukazatel také umožňuje určit, jak změna objemu výroby, prodeje produktů a jejich cen, jakož i hlavní charakteristiky nákladů ovlivňují finanční situaci podniku.

Vzorec rovnoměrného rozdělení

Kritický bod

Není divu, že prahová ziskovost se nazývá kritickým bodem - právě to je mezník, na druhé straně může být samotná existence společnosti ohrožena. Úspěšná obchodní činnost zahrnuje přesný výpočet požadovaného objemu výroby, který je třeba provést pro pokrytí veškerých nákladů a nákladů na jeho výrobu. Pokud je tedy objem a prodej nižší než kritická úroveň, stává se společnost nevýnosná, což by mělo spoustu negativních důsledků až do konkurzu společnosti. A naopak, čím více objemu výroby překročí vypočtený kritický bod, tím bude podnik stabilnější a prosperující. Kromě toho se v tomto případě stává firma mnohem stabilnější, a to i s pravděpodobným snížením trhů. Bod rovnováhy je čára, za kterou nemá podnik žádnou budoucnost. Proto je velmi důležitý přesný výpočet rovnováhy.

Výpočet přerušení: grafický způsob

Bod rovnováhy lze stanovit jak graficky, tak i analyticky. První z nich předpokládá výstavbu grafu, na jehož horizontální ose se ukládá objem výroby, a na svislé ose - výrobní náklady a náklady. Navíc odděleně označené konstantní hodnoty a proměnné. V důsledku této konstrukce se na souřadnicové síti vytvoří několik nezávislých grafů: proměnná nákladů a hrubých nákladů, objemu výroby a příjmů z jeho realizace. Na průsečíku grafů zobrazujících výnosy a hrubé náklady a tam bude bod zlomu.

Analytická metoda

Bod rovnováhy lze vypočítat jak v jednotkách výstupu, tak v peněžním vyjádření, nebo při zohlednění očekávané úrovně zisku. Pro každou metodu má svůj vlastní výpočetní vzorec. Například klasický zlomový bod z finančního hlediska je následující:

LDP = (B x Zpost) / (B - Iper), kde:

LDP - přímo bod rovnováhy sám;

B - výnosy;

Trest - náklady trvalého charakteru;

Iper - variabilní náklady.

bod rovnováhy je Existují určité faktory vzájemného ovlivňování a vztah mezi náklady, výrobou a ziskem. Je známo, že za stejných podmínek růst zisku téměř vždy překonává růst zisku z prodeje výrobků. S nárůstem objemu prodeje se podíl fixních nákladů v roce 2006 snížil struktura nákladů často klesá, což způsobuje vzhled "efektu dodatečných zisků". Tento faktor musí být také zvážen výpočet bodu rovnováhy.