Buněčné dělení: mitóza a meióza

8. 3. 2019

Buněčné dělení: obecné informace

Růst, zotavení, reprodukce těla - to vše závisí na rozdělení buněk. Jednobuněčné organismy, stejně jako mnohobuněčné organismy, jejichž buňky jsou nediferencované, čelí pouze mitóze v jejich životním cyklu. V komplexním mnohobuněném dělení buněk - mitózy a meiózy, dva různé procesy. buněčné dělení

Buněčný cyklus

Pod buněčným cyklem se rozumí celé období buňky, od jejího vzniku v důsledku rozdělení mateřské buňky do konce jejího rozdělení. Buněčný cyklus je rozdělen na interfázi a mitózu / meiózu. Během mezifáze je buňka připravena k rozdělení. Celkově je toto období rozděleno do tří fází: presyntetické, syntetické a postsyntécké. Během první fáze buňka akumuluje energii, nese syntézy proteinů a připravuje se pro proces replikace (zdvojnásobení) DNA. Replikace se vyskytuje během syntetické fáze - tvoří se dva chromatidy stejného složení jako rodič. V postsyntické fázi dochází k přímé přípravě štěpení: syntetizují se nezbytné látky pro její realizaci. mitotické dělení buněk

Mitotické dělení buněk

Všechny somatické (ne-pohlavní) buňky živého organismu vstupují do cyklu mitózy. Tento proces je nezbytný k udržení fyziologické, biochemické a genetické konstantnosti složení těla. Mitoza jsou čtyři fáze rozdělení. V prophase jsou chromozomy spiralizovány a jaderná obálka zmizí. Centrioles se rozcházejí a končí na pólech buňky. Vytvoří se vřeteno. V metafázi dělení se nakonec vytvoří vřeteno, spirálovité chromozomy se přesouvají do rovníku buňky, jejich centromery jsou připevněny k vláken vřetena. V anafázi jsou centromery odděleny a každý chromozóm se stává dvěma oddělenými chromatidy. Závity vřetena dělí chromatidy na póly buňky (dva chromatidy ze dvou různých chromozomů na sloupu). Konečně, v telofáze, dělení vřetena je zničeno, jaderná obálka je tvořena a chromozomy jsou despiralizovány. Cytoplazma je rozdělena na dvě, čímž vzniká dceřiné buňky. Jedna buňka vstupuje do mitózy diploidní soubor chromozomů, v důsledku tohoto procesu se objeví dvě buňky s podobnou sadou. buněčné dělení mitózy a meiózy

Rozdělení meiotických buněk

Pouze sexuální buňky vstupují do meiózy. Biologickým významem procesu je zachování genetické konstantnosti potomstva v důsledku snížení počtu chromozomů během rozdělení a rekombinace dědičného materiálu. Meióza je dvě divize. V profázi první divize se chromozomy spiralizují a homologický konjugát (konverguje) za vzniku dvojmocného. Výsledkem konjugace je přechod - chromozómy vyměňují části. V metafázi, anafyze a telofáze se objevují stejné procesy jako u mitózy, ale u chromozomů v bivalentních látkách, nikoliv u chromatidů (v důsledku toho se získají dvě buňky s haploidní sadou chromozomů). Druhá dělení meiózy odpovídá stejným procesům jako během mitózy. V meióze vstupuje jedna buňka s diploidní sadou chromozomů, čtyři se tvoří haploidní.