Co je čas odpočinku? Pracovní doba a doba odpočinku. TK RF: čas odpočinku

27. 5. 2019

Zákoník práce Ruska stanoví pro občany, kteří jsou zaměstnáni, dostatečně významné preference v oblasti rekreace. Počet dnů za rok, které Rusové nemohou vykonávat svou pracovní funkci, je v zásadě srovnatelný s počtem pracovníků.

Doba odpočinku

Navíc, i v průběhu pracovní směny, najatý zaměstnanci mají dostatečné právní základy k pravidelnému odpočinku. Samozřejmě existuje mnoho nuancí, které odrážejí tento aspekt. Jak se v ruské pracovní legislativě odráží koncepce a typy odpočinku? Za jakých podmínek může být osoba povolána k práci o víkendech a svátcích? Jak bude v tomto případě vypočítán jeho plat?

Typy času odpočinku

Doba odpočinku podle společné definice je období, kdy zaměstnanec, který má platnou smlouvu se zaměstnavatelem vykonanou v souladu s normami Zákoníku práce, může být svobodně vykonávat svou pracovní funkci. Podpisem příslušné smlouvy občan dává zaměstnavateli právo spravovat svůj čas. Ale pouze v časovém limitu povoleném zákonem. Zaměstnaný zaměstnanec má mnoho důvodů k odpočinku. Konkrétně:

- odpočinek v přestávkách během směny;

- nepřijďte do víkendů pracovat;

- odpočívejte ve všední dny mezi pracovními dny;

- nepracujte na dovolenou;

- jít na dovolenou.

Samozřejmě, že tato schéma, v rámci které má osoba k dispozici čas odpočinku, není relevantní pro všechny profese a pozice. V některých průmyslových odvětvích nejsou některá z výše uvedených možností volného zábavy praktikována a to je legální. Zaměstnavatel je povinen platit některé druhy odpočinku, jiné nejsou. Mezi první je především dovolená. Nezaplacené druhy rekreace zahrnují zejména většinu pracovních přestávek. Zvažte jejich specifika.

Přestávky

Ve vłeobecném případě je pauła doba odpočinku přidělená zaměstnancům k obědu. To znamená, že je obvykle denní hodiny. Toto období není legálně zahrnuto do oficiálního pracovní doby, a proto nemůže být vyplaceno. Obědní přestávka je časově omezená. Jeho maximální doba trvání může být 2 hodiny. Oběd však nesmí být kratší než 30 minut. Čas začátku příslušné přestávky je vyjednáván mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, který je zpravidla stanoven v pravidlech pracovního plánu organizace.

Doba řízení

Pokud je specifická produkce taková, že firma-zaměstnavatel nemůže nechat osobu jít na večeři, příležitost přijímat jídlo by měla být zaměstnanci poskytována přímo v práci. Spravedlně se jedná o stravování ve vaší vlastní jídelně nebo v místnosti, kde můžete ohřívat jídlo a používat stolky se spotřebiči za přijatelných podmínek pro pohodlí. Podmínky pro vstup do oběda s využitím infrastruktury organizace jsou také stanoveny v pravidlech pracovního harmonogramu společnosti.

Doba odpočinku TK

Existují však přestávky v práci, které jsou splatné. Zejména je to doba odpočinku přidělená na krmení dítěte, nebo například přestávky spojené s topením prostor, pokud je práce prováděna v chladných podmínkách. Dále platí období nucených technologických prostojů zařízení (více o tom později) nebo řešení některých organizačních úkolů, které jsou důležité z hlediska plnění pracovních funkcí zaměstnanci.

Právní předpisy upravují možnost, kdy zaměstnanci, kteří se zabývají nakládkou a jinými pracemi, které mohou být spojeny s fyzickou činností, jsou také poskytovány s platbou, tj. Součástí pracovní doby, přestávky. Obvykle jsou malé - do 15 minut. Harmonogram jejich podání je také určen pravidly pracovněprávních předpisů ve společnosti.

Víkend

Koncept volného času je také přímo spojen s volnoběhem. Studujeme jejich specifika. Existuje několik možností pro stanovení harmonogramu odpovídajícího typu odpočinku v ruské pracovní legislativě.

Víkendy stanovené pro zaměstnance organizace nebo pro její jednotlivé profesionály lze stanovit podle kalendáře. V takovém případě je možná varianta s 5 pracovními dny a dvěma dny, nebo od 6, kdy můžete mít jen jeden den odpočinku. Další možností je posuvný graf. Pracovní funkce lze také provádět uvnitř nepravidelné pracovní doby.

Pokud společnost pracuje 5 dní v týdnu, pak se neděle stává povinným volnem. Druhý den odpočinku je obvykle sobota, ale organizace může určit jiné. Na šestidenním pracovním týdnu se zaměstnanci v neděli uvolní. Na druhé straně, pokud zaměstnanec společnosti pracuje ve formě pohyblivého plánu nebo s nepravidelným pracovním dnem, minimální doba víkendu by měla být dvakrát delší než doba předchozího směnu. Harmonogram je obvykle stanoven dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Existují organizace, jejichž specifické aktivity souvisí s potřebou obsluhovat zákazníky nebo návštěvníky o víkendech. Jak je v tomto případě organizována pracovní doba a doba odpočinku v aspektu víkendu? V tomto případě je volný čas pro zaměstnance stanoven v pořadí fronty v různých dnech týdne.

Dovolená

Doba odpočinku TC zaručuje většině občanů v Čechách státní svátky. Zároveň zaměstnanci pracující ve službách a ve výrobě, jejichž činnost z objektivních důvodů je nutná, mohou jít do práce, o něco později se budeme podrobněji zabývat tímto aspektem. Pokud se státní svátek shoduje s víkendem, pak se podle zákona stanoví dodatečný čas odpočinku - den následující po svátku.

Zajímavostí je, že vláda Ruské federace může podle svého uvážení tolerovat odpovídající dny odpočinku. Zároveň by měla zveřejnit usnesení, které odráží tuto iniciativu, nejméně jeden měsíc před začátkem roku, kdy budou inovace zavedeny do praxe. Na druhou stranu, pokud je tento víkend plánován letos, pak by úřady měly varovat populaci 2 měsíce před dovolenou.

Plat nezměněn

Pokud zaměstnanec dostane plat za jeden měsíc, jeho hodnota by neměla být snížena úměrně ke skutečnému počtu pracovních dnů. To znamená, když řekněme, že pracovní smlouvu plat - 30 tisíc rublů. za měsíc, stejná osoba by měla obdržet v lednu, kdy zákon stanoví 10 dní odpočinku na dovolené, nezahrnují obvyklé víkendy. Podobně v květnu, kdy je také mnoho svátků.

Práce na víkendech a svátcích

Obecně platí, že v souladu s normami Zákoníku práce Ruské federace je pro všechny občany zajištěn čas odpočinku o víkendech a svátcích. Existují však možnosti, kdy se zaměstnanci podílejí na práci, kdy se předpokládá, že budou odpočívat výjimečně. Dále jsme si všimli některých možných scénářů - například, pokud osoba pracuje v nouzové službě, ve výrobě, kterou nelze zastavit, nebo specifické rysy zaměstnávající společnosti znamenají obsluhu klientů nebo návštěvníků o víkendech.

Zákoník práce Ruské federace obsahuje ustanovení, podle kterých má zaměstnanec pracovat, když zákon umožňuje odpočinek, je možné pouze s písemným souhlasem jejich strany. Kromě toho musí společnost-zaměstnavatel také vydat doklad, který odráží volání pracovníků na víkend nebo dovolenou.

Koncepce a typy doby odpočinku

Využijte svůj volný čas - právo občana. Současně, jak je uvedeno v zákoníku práce Ruské federace, je to možné, pokud podnik potřebuje vykonat nějakou práci, jejíž výskyt nebyl předem stanoven a na kterém závisí na tom, zda bude fungovat normálně.

Existují scénáře, ve kterých má zaměstnavatel právo volat zaměstnance o víkendech a svátcích bez jejich písemného souhlasu. Zejména to může být způsobeno potřebou zabránit průmyslovým haváriím, přírodním katastrofám, aby se zachoval cenný majetek společnosti, a zároveň stanné právo.

Zvláštní pravidla týkající se přilákání k práci o víkendech jsou stanovena pro zaměstnance tvůrčích oblastí - média, kino, televize, divadla, cirkusy. V tomto případě je zpravidla v individuální smlouvě regulován čas odpočinku, dovolené a další aspekty výkonu pracovních funkcí pro zaměstnance příslušných průmyslových odvětví.

Plat za víkendy a svátky

Dříve jsme se dotýkali některých nuancí spojených s platem na dovolené. Zvažme tento aspekt podrobněji a také porovnáme odpovídající normy s platy při práci na víkendech. Z hlediska Kodexu práce Ruské federace se ve sledovaných případech mzdy řídí obecným, 153. článkem tohoto regulačního aktu. Konkrétně se říká, že práce o víkendech nebo svátcích by měly být zaměstnancům vypláceny nejméně dvakrát tolik, než ve všední dny.

Pokud pracovní funkce zahrnují výpočty na kusové práce, pak se platba provádí na dvojnásobek sazeb. Pokud je hodinová platba - pak dvakrát tolik za hodinu. Pokud osoba pracuje za plat, pak má právo započítat dvojnásobek platu v poměru k počtu víkendů a svátků, které strávil na produkci. Navíc, pokud by člověk šel do zaměstnání, když mohl odpočinout podle zákona, pracoval více než jeden měsíc, pak by zaměstnávající společnost měla platit další prémii ve výši 100% svého platu v poměru k přesčasům.

Další doba odpočinku

Současně může zaměstnavatel vytvořit ustanovení o době odpočinku a pravidla pro výpočet mezd v případě odchodu zaměstnanců v příslušných dnech, což bude odrážet další bonusy. Také v těch oblastech, kde jsou pozice odborových svazů tradičně silné, lze vzít v úvahu názor těchto organizací.

Poznamenáváme také, že pokud zaměstnanec, který pracoval na den volna nebo na svátek, nebude mu přidělen příplatek ve formě dvojité mzdy, ale další den volna. Nebo, jak se někdy stává v praxi, další den bude přidán k dovolené, ale to se obvykle provádí neformálně.

Pracovní doba a doba odpočinku

Dříve jsme si povšimli, že pracovní doba a doba odpočinku stanovená pro občany zapojené do tvůrčích činností mohou být stanoveny zvláštními pravidly. Podobně se jedná o aspekt, který odráží mzdy za víkendy a svátky. Nejen pracovní doba a doba odpočinku, ale také pravidla upravující příspěvky a bonusy s příslušným harmonogramem pro plnění pracovních funkcí tvůrčími týmy jsou stanoveny v jednotlivých smlouvách.

Odpočinek pro zaměstnance v odvětví dopravy

Podle jakých standardů je stanovena doba odpočinku řidičů a ostatních zaměstnanců odvětví dopravy, jejichž pracovní funkce předpokládá mobilitu pracoviště? V jejich případě není možné stanovit dobu skutečného umístění v kanceláři zaměstnavatele. Podle řady předpisů se pracovní doba v tomto případě skládá z následujících období:

- ty, během nichž se řízení provádí;

- čas odpočinku z jízdy - přímo na silnici nebo při příjezdu do koncových bodů;

- příprava vozu před odjezdem;

- čas pro fyzické vyšetření před zahájením práce;

- parkování při nakládce nebo při vykládce;

- prostoje v důsledku technického stavu vozu, naléhavé opravy;

- čas strávený v dopravní zácpě.

Během pracovní doby vykonává zaměstnanec dopravní organizace svou pracovní funkci v souladu se smlouvou, plánem práce a vnitřními předpisy společnosti. Zároveň by celková pracovní doba neměla přesáhnout 40 hodin týdně. Při pětidenním týdnu by změna neměla být delší než 8 hodin, s šestidenním týdnem nesmí překročit 7 hodin. Pokud jsou specifické rysy podniku-zaměstnavatele takové, že tyto normy nemohou být zachovány, je organizován souhrnný záznam o době stráveném řidičem v práci. Ale i v tomto případě by pracovníci neměli být v přestávce delší než 10 hodin, v některých případech - 12. Pokud se očekává, že změna trvá déle než 12 hodin, měli by začít pracovat dva řidiči. Ale v takovém případě musí být vůz vybaven místem odpočinku.

Prostoje

Podle řady odborníků je koncept a druhy doby odpočinku do určité míry korelovány s jevem výpadků výroby. Předpokládá se, že takové doby by měly být považovány za druh placených přestávek. Nicméně, mnoho právníků odlišit tento jev v samostatné kategorii. Stejně jako to dělá i ruský zákonodár. Faktem je, že aspekty odrážející prostoje jsou odrazeny v samostatném 157. článku RF RF.

V tomto regulačním zákoně se zejména uvádí, že prostoje, které vznikly v důsledku zavinění zaměstnavatele (zpravidla se jedná o technologické problémy), musí být vyplaceny jako dvě třetiny průměrné mzdy zaměstnance. Samozřejmě, v poměru k době nečinnosti. Zaměstnanci tvůrčích sfér zpravidla podepisují smlouvy, v nichž není poskytována odpovídající náhrada. A toto je legální - odpovídající formulace jsou také obsaženy v článku LC RF, který je zvažován.

Dovolená

Nejpříjemnějším aspektem pracovního práva pro mnoho Rusů je záruka placené dovolené. Jaká jsou specifika ustanovení Pracovního řádu Ruské federace a dalších předpisů upravujících tento druh rekreace? Zvažte klíčové nuance specifické pro definici pojmů a podmínek. placené dovolené.

Zaměstnanci ruských podniků mohou obecně odpočívat ve výši 28 dní za jeden rok práce. Avšak v oblastech Dalekého severu a na rovinách, které se jim rovnají, je odpovídající hodnota 44 dnů. Ještě delší je dovolená na pracovišti pedagogických institucí. Právo odejít na osobu obecně vzniká, pokud pracoval ve společnosti po dobu 6 měsíců. Současně je možné využít odpovídající příležitost k odpočinku podle harmonogramu schváleného zaměstnavatelem.

Čas odpočinku

Obecně nelze odvolat osobu z dovolené. Pokud se zaměstnavatel rozhodne volat zaměstnance, je vyžadován jeho osobní souhlas. Firmy by proto měly zodpovědně přistupovat k otázce výpočtu plánů dovolené.

Výše odměny za dovolenou se rovná průměrnému platu zaměstnance v poměru k počtu dnů odpočinku. Je-li člověk otrocký dní dovolené v důsledku zákona, pak pro ty, kteří překročí to, může vzít náhradu. Zásady jejího přírůstku jsou stejné jako ve variantě s uvolněním zaměstnance k odpočinku.